La trageta gràfica es la senyal que pot interpretar el ordinador per formar imatges.
Acostumen a tenir varies entrades, la més comú es la entrada VGA.

Anuncis